Αίθουσα Τέχνης ena

Η αίθουσα τέχνης “kaplanon 5» ιδρύθηκε το έτος 2007.
Αποτελεί τον πρώτο εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Οργανισμού “kaplanon.art»

Before you spend a dime on Facebook ads, make sure you’re tracking sales from your social media campaigns. Using Facebook pixel enables you to track engagement, opens and clicks within your website so that you can optimize your advertising and ensure it's profitable. Additionally, if someone comes to your site but doesn't purchase right away, it will be easier to remarket to them on Facebook using custom audiences. In order to add Facebook pixels, head over to Settings -> Pixel in your Ad Manager account.

Since Facebook ads are so affordable, it’s easy to get lured into paying for clicks instead of focusing on generating qualified leads. But when you focus on getting quality leads that turn into customers, you generate ROI. What is a quality lead? A lead is quality if they take at least one of these actions: fill out a web form, download an ebook or whitepaper or sign up for a free trial. These actions provide real insight into their needs and goals, allowing you to tailor your messaging accordingly to help close sales faster and drive more value from your paid advertising efforts.

If you want to make your Facebook advertising campaign more effective, run A/B tests on different variants of an ad or offer. You can easily test two different images, two headlines or even two landing pages to see which one performs better. A little bit of experimentation goes a long way and it helps improve your results tremendously. If you want to make your Facebook advertising campaign more effective, run A/B tests on different variants of an ad or offer. You can easily test two different images, two headlines or even two landing pages to see which one performs better. A little bit of experimentation goes a long way and it helps improve your results tremendously.

Κύριος στόχος του Πολιτιστικού Οργανισμού είναι η προβολή του έργου  σύγχρονων, καταξιωμένων δημιουργών, ελλήνων και ξένων. Η εκθεσιακή του  δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό και την  ποικιλομορφία, τόσο των απόψεων που παρουσιάζει, όσο και των μέσων με  τα οποία αυτές εκφράζονται.
Η Γλυπτική κατέχει εξέχουσα θέση στο ετήσιο εικαστικό πρόγραμμά μας,  το οποίο διακρίνεται για την ποικιλία και την πρωτοτυπία των επιλογών.
Εξίσου σημαντική είναι η ανάδειξη, προβολή και διάδοση του έργου των  νέων καλλιτεχνών. Για τον σκοπό αυτόν ο Οργανισμός έχει καθιερώσει την  ετήσια ενότητα «Το Καλοκαίρι των Νέων Καλλιτεχνών». Πρόκειται για μια  ομαδική έκθεση, που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο, όπου παρουσιάζεται το  έργο νέων, πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών, μέσω της οποίας τους  παρέχεται η δυνατότητα να έλθουν σε ουσιαστική επαφή με το φιλότεχνο  κοινό.
Παράλληλα ο Οργανισμός παράγει και υποστηρίζει αξιόλογες  δραστηριότητες γενικού πολιτισμικού ενδιαφέρoντος.
Τον Φεβρουάριο του 2014 ιδρύθηκε ο δεύτερος εκθεσιακός χώρος του  Οργανισμού, η αίθουσα τέχνης “ena» στον πεζόδρομο Βαλαωρίτου 9γ’.
Η ena Αίθουσα Tέχνης σκοπό έχει να φιλοξενεί και να παρουσιάζει έργα Zωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Φωτογραφίας καταξιωμένων, αλλά και νέων καλλιτεχνών, προβάλλοντας νέα ρεύματα, νέες τάσεις.

Λήδα-ena

Λήδα Κοντογιαννοπούλου – Ατομική έκθεση ζωγραφικής

Περισσότερα
Περισσότερα

Βαλαωρίτου 9Γ, 106 71, Αθήνα
Τ. 210 33 88 501
Ε. [email protected]